Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế tiêu thụ đặc biệt – Nghĩa vụ thuế TTĐB khi mua lại hàng viện trợ

  • 1 Answer
  • 230 Views

Tháng trước, bệnh viện A nhập 2 xe ô tô 15 chỗ ngồi do một tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài viện trợ không hoàn lại. 2 chiếc xe ô tô này được tặng cho hoạt động y tế của bệnh viện. Tuy nhiên, do không sử dụng hết nên bệnh viện A có nhu cầu bán cho công ty tôi 1 chiếc. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này, nếu công ty tôi nhận mua chiếc xe trên thì có phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, khi chuyển nhượng chiếc xe ô tô được viện trợ không hoàn lại, bênh viện A có trách nhiệm khai tờ khai hải quan mới và có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (“Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016”), 02 chiếc xe ô tô mà bệnh viện A nhận từ tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài là hàng hóa viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế; do đó, bệnh viện A không có nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu 02 chiếc xe này. Cụ thể:

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

2. Hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

a) Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ.”

Tuy nhiên, dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, do không sử dụng hết nên bệnh viện A có nhu cầu bán cho quý công ty 01 trong 02 chiếc xe ô tô trên để thu lợi nhuận; như vậy, bệnh viện A có nghĩa vụ phải khai tờ khai hải quan mới đối với chiếc xe này vì đã thay đổi mục đích sử dụng hàng viện trợ không hoàn lại (không sử dụng cho hoạt động y tế của bệnh viện A), căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (“Nghị định số 08/2015/NĐ-CP”):

Điều 25. Khai hải quan

 5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.”

Theo đó, khi chuyển đổi mục đích sử dụng, chiếc xe ô tô trên được xác định là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và bệnh viện A có nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hành vi nhập khẩu chiếc xe ô tô này. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (“Thông tư số 38/2015/TT-BTC”), bệnh viện A có trách nhiệm:

(a) Nộp bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan gồm:

(a.1) Tờ khai hải quan;

(a.2) Giấy phép của Bộ, ngành cho phép thay đổi mục đích sử dụng hoặc xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa theo quy định phải có giấy phép: 01 bản chính;

(a.3) Văn bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng của xe ô tô hoặc hợp đồng bán xe ô tô: 01 bản chụp.

(b) Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới và ghi rõ số tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.

Trường hợp bệnh viện A không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì bệnh viện A bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu và bị xử phạt theo quy định hiện hành. Bệnh viện A có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quyết định của cơ quan hải quan.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2016về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hợp nhất:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

2. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.