Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế giá trị gia tăng - Doanh nghiệp mua bán vàng thì kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp thế nào?

  • 1 Answer
  • 206 Views

Các Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật thì việc kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp đối với hoạt động kinh doanh (mua bán) vàng, bạc ,đá quý được thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp quý công ty kinh doanh vàng bạc đá quý thì phải nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 11 của Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH năm 2016 Hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng (“Văn bản hợp nhấp số 01/VBNHN-VPQH năm 2016”). Cụ thể như sau:

Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.”

Phương pháp tính giá trực tiếp trên giá trị gia tăng

Căn cứ tại Điều 13 của Thông tư 219/2013/TT-BTChướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng (“Thông tư 209/2013/TT-BTC”) có quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, cụ thể số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Số thuế GTGT = Giá trị gia tăng x Thuế suất giá trị gia tăng áp dụng với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý

Trong đó:

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

  • Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
  • Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

Quý khách cần lưu ý, trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

Thuế suất giá trị gia tăng là10% [Khoản 1 Điều 13 của Thông tư 219/2013/TT-BTC]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.