Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế giá trị gia tăng – Trường hợp không cần kê khai, tính thuế giá trị gia tăng

  • 1 Answer
  • 241 Views

Công ty tôi có ký kết hợp đồng với công ty A với nội dung công ty A sẽ cung ứng 20 bộ bàn ghế văn phòng cho công ty chúng tôi. Trong hoạt động mua bán hàng hoá, bên công ty tôi được công ty A (bên bán) hỗ trợ chi phí vận chuyển. Các Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này, bên công ty tôi có phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng đối với khoản chi phí được hỗ trợ này không? Khoản này có được cấn trừ vào công nợ mua hàng không? Việc cấn trừ có được xem là thanh toán không dùng tiền mặt không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp bên mua được bên bán hỗ trợ chi phí vận chuyển thì bên mua không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với khoản chi phí được hỗ trợ này. Cụ thể, Khoản 1, Điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng (“Thông tư 209/2013/TT-BTC”) có quy định về việc này như sau:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Dựa vào quy định trên, trong trường hợp của quý công ty, thì quý công ty [bên mua] không phải lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với khoản tiền mà bên bán [công ty A] hỗ trợ. Tuy nhiên, bên bán và bên mua lập chứng từ thu, chi theo quy định của pháp luật.

Việc cấn trừ vào công nợ của hai bên

Dựa vào thông tin mà quý khách cung cấp, trong trường hợp này, khoản tiền hỗ trợ mà công ty quý khách nhận được từ công ty A sẽ được cấn trừ vào công nợ giữa hai bên nếu được quy định cụ thể trong hợp đồng. Ngoài ra, khoản thanh toán theo hình thức cấn trừ này nếu có nêu rõ trong hợp đồng cũng được xem là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt căn cứ theo điểm b, khoản 4 điều 15 của Văn bản hợp nhấtsố 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng (“Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC năm 2015”). Cụ thể:

“4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

…    

b) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.