Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế Gía trị gia tăng – Nghĩa vụ thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế website

  • 1 Answer
  • 329 Views

Tôi đang làm việc tại một công ty công nghệ có trụ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ thiết kế website cho khách hàng. Tôi xin hỏi Luật sư dịch vụ thiết kế website mà chúng tôi đang cung cấp có phải chịu thuế giá trị gia tăng không và thuế suất là bao nhiêu?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, dịch vụ thiết kế website mà quy công ty cung cấp là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; do đó, quý công ty không có nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ này. Bởi lẽ, Khoản 21 Điều 5 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng (“Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH năm 2016”) có quy định:

Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 21 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (“Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC năm 2015”), phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm; trong đó:

  • Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ Thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin (“Nghị định số 71/2007/NĐ-CP”);
  • Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm, căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP.

Như vậy, với quy định trên, thiết kế website được xem là dịch vụ phần mềm nhằm cài đặt, quản trị, sử dụng và xử lý thông tin website.

Bên cạnh đó, tại Công văn số 19/TCT-DNK của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 22099/CT-HTr ngày 3/11/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: “Hoạt động thiết kế Website là dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.”

Từ những phân tích và quy định nêu trên, vì dịch vụ thiết kế website mà quý công ty cung cấp là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nên quý công ty không có nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu từ dịch vụ này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, hợp nhất:

1. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009;

2. Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.