Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 12, 2017

Thuế giá trị gia tăng – Kê khai, khấu trừ thuế GTGT bổ sung

  • 1 Answer
  • 246 Views

Tôi có một số thắc mắc xin được hỏi Luật sư về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng bổ sung như sau: Vì một số lý do khách quan mà tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, hóa đơn giá trị gia tăng công ty tôi lập ngày ngày 15/11/2016 đã bị bỏ sót, không kê khai trong kỳ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11. Đến nay khi đã hết thời hạn nộp tờ khai, công ty tôi mới phát hiện thì công ty tôi có được kê khai bổ sung không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty sẽ được kê khai thuế giá trị gia tăng bổ sung các hóa đơn sai sót vào bảng kê khai thuế giá trị gia tăng tháng phát hiện sai sót. Cụ thể, Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng (“Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH năm 2016”) có quy định:

"Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Theo đó, về nguyên tắc, việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào bổ sung được thực hiện (i) khi có sai sót ở tháng khai thuế và (ii) trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của quý công ty. Như vậy, quý công ty sẽ tiến hành kê khai bổ sung tháng có sai sót (tháng 11/2016) và điều chỉnh vào tháng phát hiện sai sót. Ví dụ: tháng 12/2016 phát hiện sót hóa đơn đầu vào của tháng 11/2016 thì quý công ty sẽ khai bổ sung hóa đơn này vào Bảng kê thuế giá trị gia tăng đầu vào của tháng 12/2016.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, hợp nhất:

1. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009;

2. Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;

3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

4. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.