Anonymous
in Civil Law Enforcement of Civil Judgments Law
Asked May 12, 2017

Luật Thi hành án dân sự - Quyền yêu cầu thi hành bản án

  • 1 Answer
  • 292 Views

Năm 2015, tôi có tham gia vào một vụ kiện về bồi thường thiệt hại do nhà cửa bị hư hại và đã được Tòa án tuyên xử thắng kiện. Tuy nhiên đến nay ông A (bên thua kiện) vẫn chưa bồi thường cho tôi. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền buộc ông A phải thi hành bản án của Tòa án không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách hoàn toàn có quyền yêu cầu thi hành bản án của Tòa án năm 2015 về tranh chấp bồi thường thiệt hại giữa quý khách và ông A. Cụ thể căn cứ tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014”):

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án

1. Người được thi hành án có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này.”

Quý khách cũng cần lưu ý, thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là năm (05) năm, kể từ ngày bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong bản án có ấn định thời hạn thực hiện nghĩa vụ bồi thường của ông A thì thời hiệu yêu cầu được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự:

Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Vãn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014, hợp nhất:

1. Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009; và

2. Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.