Anonymous
in Civil Law Enforcement of Civil Judgments Law
Asked May 12, 2017

Luật Thi hành án dân sự - Quy định về tiếp nhận yêu cầu thi hành án

  • 1 Answer
  • 204 Views

Hiện nay tôi đang làm thủ tục yêu cầu thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự. Khi tôi nộp đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự yêu cầu tôi nộp bản chính Quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, Tòa án chỉ giao giao cho tôi một bản chính nếu tôi nộp cho cơ quan thi hành án thì không còn bản chính nào để xử lý các công việc cần thiết khác liên quan đến Quyết định này. Tôi muốn biết quy định của pháp luật hiện hành có yêu cầu nộp bản chính quyết định của Tòa án để thi hành án hay không? Và thủ tục yêu cầu thi hành án như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc Chi cục Thi hành án dân sự yêu cầu quý khách nộp bản chính quyết định của Tòa án là đúng theo quy định của pháp luật, bởi lẽ:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 31 của Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH về Luật thi hành án dân sự năm 2014 (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014”), đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan. Cụ thể:

Điều 31. Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án

1. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

…”

Như vậy, Chi cục Thi hành án dân sự chỉ tiếp nhận yêu cầu thi hành án của quý khách khi nộp quyết định của Tòa án là đúng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để được thi hành án bạn phải có đơn yêu cầu thi hành án. Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

- Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

- Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

- Nội dung yêu cầu thi hành án;

- Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

- Ngày, tháng, năm làm đơn;

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung nêu trên, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu. Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu [Điều 31 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.