Anonymous
in Civil Law Enforcement of Civil Judgments Law
Asked May 12, 2017

Luật Thi hành án dân sự - Nghĩa vụ nộp phí thi hành án

  • 1 Answer
  • 323 Views

Theo bản án số 01/DSST thì tôi phải thanh toán tiền nợ hàng còn thiếu và lãi chậm trả cho ông A theo hợp đồng mua bán hạt điều sấy khô. Ông A có yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thi hành bản án này và Chi cục Thi hành án dân sự đã tiến hành kê biên căn nhà tọa lạc tại Quận 2, TPHCM để trả tiền cho ông A. Tuy nhiên, sau khi kê biên và trả tiền, ông A không nộp phí thi hành án mà bảo rằng đây là trách nhiệm của tôi vì tôi là bên thua kiện. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này, tôi hay ông A phải nộp phí và nếu không nộp phí thì sẽ xử lý như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, trách nhiệm nộp phí thi hành án dân sự cho Chi cục Thi hành án dân sự thuộc về ông A. Bởi lẽ, Điều 60 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014”) có quy định:

Điều 60. Phí thi hành án dân sự

Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự.”

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, ông A là người được thi hành án, được thanh toán tiền nợ hàng còn thiếu và lãi chậm trả theo bản án số 01/DSST. Người được thi hành án là “cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành” căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (“Nghị định số 62/2015/NĐ-CP”), khi chi trả tiền cho ông A, Chi cục Thi hành án dân sự sẽ thực hiện việc thu phí thi hành án. Nếu ông A không nộp phí thi hành án thì có thể bị áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thu phí thi hành án theo luật định.

Điều 46. Mức phí, thủ tục thu nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

4. Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thu phí thi hành án khi chi trả tiền hoặc giao tài sản cho người được thi hành án và cấp biên lai thu phí thi hành án.

Người được thi hành án không nộp phí thi hành án thì cơ quan thu phí có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thu phí thi hành án, kể cả việc bán đấu giá tài sản đã giao cho người được thi hành án để bảo đảm thu hồi tiền phí thi hành án. Chi phí định giá, bán đấu giá tài sản để thu phí do người được thi hành án chịu.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Vãn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2014, hợp nhất:

1. Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009; và

2. Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.