Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 08, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Thời điểm phát sinh quyền tác giả

  • 1 Answer
  • 235 Views

Tôi là một tác giả, tôi thường xuyên tập hợp những truyện dài mình sáng tác thành một tuyển tập để xuất bản. Cách đây vài ngày, tôi có gửi bản nháp tập truyện dài tôi mới viết cho nhà xuất bản nơi tôi làm việc. Tuy nhiên, tôi vừa phát hiện có một nhà xuất bản A tự ý in tập truyện này của tôi. Tôi vẫn chưa đăng ký bản quyền đối với tập truyện thì tôi có thể khởi kiện nhà xuất bản A vì hành vi xâm phạm được không?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, tập truyện là loại hình tác phẩm văn học được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013”). Trong đó, quý khách được xác định là tác giả của tập truyện bởi vì quý khách là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách hoàn toàn có thể khởi kiện nhà xuất bản A vì hành vi xâm phạm quyền tác giả. Bởi lẽ, quyền tác giả được bảo hộ theo cơ chế tự động. Cụ thể, Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định:

1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Theo đó, căn cứ vào quy định trên, quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Do đó, quyền tác giả của quý khách đối với tập truyện phát sinh ngay tại thời điểm quý khách viết tập truyện mà không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ hay tập truyện đó đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa được đăng ký.

Như vậy, nếu quý khách có đủ chứng cứ chứng minh tập truyện đó là do chính mình sáng tác, nhà xuất bản A đã tự ý in mà không được sự cho phép của quý khách thì quý khách hoàn toàn có quyền khởi kiện nhà xuất bản A ra tòa án về hành vi xâm phạm quyền tác giả mặc dù quý khách vẫn chưa đăng ký quyền tác giả đối với tập truyện. Cụ thể, hành vi này là“công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.