Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 10, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Đồng tác giả

  • 1 Answer
  • 352 Views

Tôi sáng tác một truyện ngắn, trong đó có một phần nội dung về du lịch các vùng miền ở Việt Nam. Tôi có xin ý kiến đóng góp từ một người bạn của tôi là anh A. Tôi xin hỏi luật sư khi tác phẩm hoàn thành, anh A có được xem là đồng tác giả của truyện ngắn này không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, anh A chỉ là người đóng góp ý kiến, hỗ trợ cho quý khách trong quá trình sáng tác truyện ngắn nên khi truyện ngắn này được hoàn thành, anh A không được xem là đồng tác giả. Khoản 1 Điều 13 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013”)có quy định:

“Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013, nếu tác phẩm do hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo thì họ được xem là đồng tác giả của tác phẩm đó:

Điều 38. Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả

1. Các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm có chung các quyền quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này đối với tác phẩm đó.”

Như vậy, anh A chỉ là người cung cấp tư liệu, đóng góp ý kiến cho việc sáng tác truyện ngắn của quý khách chứ không trực tiếp sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng quý khách sáng tác; do đó, anh A không được xem là đồng tác giả của truyện ngắn này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.