Anonymous
in Banking Law
Asked May 12, 2017

Luật Ngân hàng – Ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác

  • 1 Answer
  • 261 Views

Tôi đang làm việc tại một ngân hàng thương mại cổ phần A. Sắp tới, ngân hàng A dự định sẽ mua cổ phiếu (đại diện 10% vốn cổ phần) của ngân hàng B. Tôi xin hỏi Luật sư ngân hàng A có thể làm vậy không, và điều kiện là gì?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, ngân hàng thương mại A không được mua cổ phiếu (đại diện 10% vốn cổ phần) của ngân hàng B. Cụ thể, căn cứ tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 3 Điều 20 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016”):

Điều 20. Ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác

1. Ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu (bao gồm cả các khoản ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác và cổ đông của ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu) của tổ chức tín dụng khác phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện quy định tại khoản 2 và giới hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Giới hạn:

b) Ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác đó.”

Với quy định này, vì số cổ phiếu ngân hàng A dự định mua đại diện trên 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng B (10%) nên việc mua cổ phiếu này là không phù hợp.

Bên cạnh đó, để được mua cổ phiếu của ngân hàng B, ngân hàng A phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016:

(a) Giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn điều lệ đã đăng ký;

(b) Đảm bảo các giới hạn và tỷ lệ an toàn quy định tại Thông tư này;

(c) Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%;

(d) Có quy trình xét duyệt, thẩm định, đánh giá rủi ro đối với việc mua, nắm giữ cổ phiếu của ngân hàng B;

(đ) Từng khoản mua, nắm giữ cổ phiếu của ngân hàng B phải được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua;

(e) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động ngân hàng trong thời gian 1 năm trước ngày mua, nắm giữ cổ phiếu;

g) Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Trưởng Ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, cổ đông lớn của ngân hàng thương mại A, công ty con của ngân hàng thương mại A và người có liên quan của những người này không mua, nắm giữ vốn cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng B;

(h) Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Trưởng Ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, cổ đông lớn của ngân hàng thương mại A, công ty con của ngân hàng thương mại A và người có liên quan của những người này không ủy thác cho tổ chức khác mua, nắm giữ vốn cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng B.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất quy định về giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hợp nhất:

1. Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015; và

2. Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.