Anonymous
in Banking Law
Asked May 08, 2017

Luật Ngân hàng - Lãi suất ngân hàng

  • 1 Answer
  • 193 Views

Tôi có vay một khoản tiền 40 triệu đồng để mua giống trồng lúa tại một ngân hàng, thời hạn vay là 1 năm, lãi suất 0.5% một tháng. Do tôi đóng tiền lãi trễ hai tuần nên ngân hàng đòi phạt tôi 400 ngàn đồng. Tôi xin hỏi Luật sư mức lãi suất mà ngân hàng quy định và việc ngân hàng đòi tiền phạt có đúng hay không?

Answer 1

Đối với mức lãi suất

Theo như thông tin mà quý khách đã cung cấp, khoản vay của quý khách ở ngân hàng trên là khoản cho vay ngắn hạn. Cho vay ngắn hạn là “các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống và các dự án đầu tư phát triển”căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (“Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2014”).

Điều 1 Thông tư 08/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế (“Thông tư 08/2014/TT-NHNN”) và Khoản 1 Điều 4 Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (“Nghị định 41/2010/NĐ-CP”) có quy định:

Điều 1. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng [Thông tư 08/2014/TT-NHNN]

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.

2. Các khoản cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam được áp dụng lãi suất cho vay tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều này là các khoản cho vay nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn:

a) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Điều 4. Các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn [Nghị định 41/2010/NĐ-CP]

1. Cho vay các chi phí sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.”

Do đó, mức lãi suất đối với khoản vay ngắn hạn của quý khách tại ngân hàng được áp dụng sẽ không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định, cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2174/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014:

Điều 1. Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau:

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ Tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 7%/năm.”

Với quy định trên, lãi suất do các bên thỏa thuận sẽ không được vượt quá7%/ năm, tức là lãi suất cho vay trung bình một tháng sẽ không được vượt quá: 7%/12 =0.5833%/tháng. Mức lãi suất cho khoản vay của quý khách là 0.5%/tháng.Như vậy, trong trường hợp này, ngân hàng đã thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất. 

Đối với yêu cầu nộp phạt

Đối với khoản tiền phạt vi phạm 400 ngàn đồng mà ngân hàng yêu cầu, nếu điều này được ghi nhận trong hợp đồng tín dụng mà quý khách đã giao kết với ngân hàng trước đó thì quý khách phải nộp khoản tiền này vì đã vi phạm nghĩa vụ [“chậm thanh toán tiền lãi”]; ngược lại, nếu các bên không có thỏa thuận về vấn đề này thì yêu cầu đối với khoản tiền phạt 400 ngàn đồng của ngân hàng là không có căn cứ, quy định tại Khoản 2.20 Điều 13 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2014:

“Đối với khoản nợ vay không trả nợ đúng hạn, được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn và không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thì số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng đó là nợ quá hạn và tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ; việc phạt chậm trả đối với nợ quá hạn và nợ lãi vốn vay do hai bên thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật. Tổ chức tín dụng phân loại toàn bộ số dư nợ gốc của khách hàng vay có nợ quá hạn vào tài khoản cho vay thích hợp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.