Anonymous
in Banking Law
Asked May 17, 2017

Luật Ngân hàng – Hạn chế cấp tín dụng

  • 1 Answer
  • 277 Views

Công ty trách nhiệm hữu hạn X có tôi là đại diện phần vốn góp tại Ngân hàng thương mại ABC (chiếm 8.03% vốn điều lệ). Đồng thời, tôi cũng được bầu làm thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng ABC từ tháng 08/2016 đến nay. Do thiếu vốn cho dự án đầu tư xây dựng nhà ở của công ty X, công ty X có dự định nhờ ngân hàng ABC bão lãnh thực hiện dự án đầu tư. Cho tôi hỏi trong trường hợp này, dự định của công ty tôi có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 14 và Khoản 18 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, thì bảo lãnh ngân hàng cũng là một hình thức cấp tín dụng; theo đó, tổ chức cấp tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết, sau đó khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp ngân hàng đều được cấp tín dụng cho khách hàng. Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng quy định các trường hợp ngân hàng không được phép cấp tín dụng, trong đó có trường hợp cấp tín dụng cho “pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần”[1]. Pháp luật quy định đối tượng trên không được vay vốn, bởi người có liên quan của pháp nhân trong trường hợp này lại là người có thể quyết định việc cấp tín dụng của tổ chức tín dụng. Như vậy, có thể sẽ dẫn đến tình trạng lạm quyền.

Trong trường hợp này, công ty X của quý khách là một cổ đông trong ngân hàng ABC có quý khách là đại diện phần vốn góp. Quý khách cũng đồng thời là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng ABC. Do đó, ngân hàng thương mại ABC không thể cấp tín dụng cho công ty X của quý khách trong trường hợp này.

[Điểm a Khoản 1 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng 2010]

Đều 126. Những trường hợp không được cấp tín dụng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng đối với những tổ chức, cá nhân sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn;

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

1]  Điểm a Khoản 1 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng 2010

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.