Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm – Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

  • 1 Answer
  • 486 Views

Ngày 18/7/2016, tôi có ký hợp đồng mua bảo hiểm cháy nhà tại công ty A (bảo hiểm toàn bộ căn nhà), thời hạn 1 năm với số tiền bảo hiểm là 800 triệu đồng. Giá trị căn nhà lúc ký hợp đồng là 1 tỷ đồng. Phạm vi bảo hiểm bao gồm mọi rủi ro xảy ra do hỏa hoạn. Ngày 22/10/2016, tôi có xích mích với ông B là hàng xóm nên ông này đã đốt nhà tôi. Tuy nhiên vì gia đình tôi phát hiện và chữa cháy kịp thời nên thiệt hại chỉ khoảng 20% tổng giá trị căn nhà. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có thể yêu cầu công ty A trả tiền bồi thường cho tôi được không, và nếu vậy thì số tiền công ty A phải bồi thường là bao nhiêu?

Answer 1

Đối với yêu cầu bảo hiểm

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và căn cứ theo thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm tài sản giao kết giữa các bên, quý khách có quyền yêu cầu công ty A bồi thường thiệt hại căn nhà trong phạm vi bảo hiểm [“mọi rủi ro xảy ra do hỏa hoạn”], cụ thể tại Điểm d Khoản 1 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”):

“Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”

Theo đó, quý khách có quyền yêu cầu công ty A bồi thường trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm [22/10/2016]; đồng thời, quý khách có thể thỏa thuận với công ty A về việc trả tiền bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì bồi thường bằng tiền, căn cứ theo các quy định tại Khoản 1 Điều 28 và Khoản 1, 2 Điều 47 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013, cụ thể:

Điều 28. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường

1. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.”

Điều 47. Hình thức bồi thường

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:

a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

c) Trả tiền bồi thường.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thỏa thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.”

Đối với số tiền công ty A phải bồi thường

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng bảo hiểm mà quý khách đã giao kết với công ty A ngày 18/7/2016 là hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị và việc tính toán số tiền bồi thường của công ty A căn cứ theo quy định tại Điều 43 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013, cụ thể:

Điều 43. Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

1. Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

2. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.”

Theo đó, công ty A sẽ bồi thường cho quý khách: [20% x 1 tỷ đồng] x [800 triệu đồng/1 tỷ đồng] = 160 triệu đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.