Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

  • 1 Answer
  • 253 Views

Chiếc xe máy của tôi có giá trị 50 triệu đồng. Tôi đang có ý định mua bảo hiểm cho chiếc xe máy này trong thời gian hai năm. Xin hỏi khi mua bảo hiểm, tôi có thể yêu cầu số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hợp đồng bảo hiểm giữa quý khách và phía doanh nghiệp bảo hiểm là hợp đồng bảo hiểm tài sản; bởi vì đối tượng được bảo hiểm ở đây là chiếc xe máy của quý khách [Điều 40 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”)].

Khi tiến hành mua bảo hiểm, quý khách không thể yêu cầu số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng, tức cao hơn giá thị trường của chiếc xe máy. Bởi lẽ, hợp đồng có số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng sẽ được xác định là hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị. Theo đó, giữa quý khách và doanh nghiệp bảo hiểm không thể giao kết loại hợp đồng này theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013, cụ thể:

            “Điều 42. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

1. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.”

Mặt khác, nếu hợp đồng bảo hiểm trên đã được giao kết với số tiền bảo hiểm là 100 triệu do lỗi vô ý của quý khách, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho quý khách số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của chiếc xe máy đã được bảo hiểm, sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải bồi th­ường theo thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá 50 triệu đồng (giá thị trường của chiếc xe máy) theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013. Cụ thể:

2. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm, sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.