Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp – Trách nhiệm của chủ sở hữu khi công ty trách nhiệm hữu hạn bị phá sản

  • 1 Answer
  • 1066 Views

Tôi là chủ sở hữu của một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Do thua lỗ kéo dài nên hiện nay công ty tôi không còn vốn tiền mặt nữa. Công ty tôi cũng không có khả năng chi trả lương của tháng 9 cho người lao động. Giá trị tài sản còn lại sau khi khấu trừ tất cả các khoảnchỉ còn khỏang 1,5 tỷ. Tức là nếu tiến hành thanh lý tài sản thì chỉ có thể đủ trả lương cho người lao động thôi. Trong khi đó, công ty tôi vẫn còn những khoảng nợ khác. Xin hỏi trong trường hợp này trách nhiệm của tôi là như thế nào?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014, “công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”. Như vậy, một trong những đặc điểm của loại hình công ty này là sự tách bạch giữa tài sản của công ty với tài sản của chủ sở hữu. Trong trường hợp này, quý khách là chủ sở hữu công ty, cho nên quý khách sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào bằng tài sản riêng của mình đối với những khoản nợ của công ty, kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ. Quý khách chỉ phải có trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ngoài ra, quý khách(chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)còn phải thực hiện những nghĩa vụ được liệt kê tại Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“1. Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.

2. Tuân thủ Điều lệ công ty.

3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

7. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty”.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả các nghĩa vụ trên với tư cách là chủ sở hữu công ty. Điều cần lưu ý là quý khách chỉ phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn mà quý khách cam kết góp. Ở đây, chúng tôi chưa rõ quý khách đã thực hiện nghĩa vụ như thế nào.

Thứ nhất, nếu quý khách không góp hoặc góp không đủ thì quý kháchvẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với phần vốn đã cam kết góp vào công ty. Trường hợp chưa góp đủ thì quý khách sẽ có trách nhiệm buộc phải góp đủ. Các chủ nợ có thể sẽ kiện ra tòa và khi đó, quý khách có thể bị cưỡng chế thi hành án, tịch thu tài sản cho đến khi đủ số tiền mà quý khách đã cam kết góp cho công ty.

Thứ hai, trường hợp quý khách đã góp đủ số vốn cam kết góp thì Tòa án sẽ không thể kê biên tài sản cá nhân của chủ sở hữu vì chế độ trách nhiệm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại trách nhiệm hữu hạn. Quý khách chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ khác trong phạm vi số vốn cam kết góp của mình.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.