Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp – Giảm vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần

  • 1 Answer
  • 276 Views

Công ty tôi đã thành lập được 02 năm. Do các cổ đông không thanh toán đầy đủ nên phía công ty tôi đang trong tình trạng không góp đủ vốn, vì vậy công ty tôi hiện mong muốn giảm vốn điều lệ từ mức 5 tỷ về mức 3 tỷ để phù hợp với tình hình thực tế. Xin hỏi, công ty tôi có được giảm vốn điều lệ không? Thủ tục giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần được tiến hành như thế nào?

Answer 1

Vấn đề giảm vốn điều lệ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty hoàn toàn có thể thay đổi vốn điều lệ; bởi lẽ, Điểm c Khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ khi vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể, Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua".

Nếu sau thời hạn này, có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014, đó là:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trong trường hợp này, quý công ty cần lưu ý hai (02) hệ quả pháp lý.

• Thứ nhất, cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với “tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua” đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 (trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Lúc này, thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do (a) không thực hiện, hoặc (b) không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 và Điểm d Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo những thông tin mà quý công ty cung cấp thì các cổ đông công ty quý khách đã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, quý công ty phải thay đổi vốn điều lệ để phù hợp với tình hình thực tế trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua (thời hạn được quy định tại khoản 1 Điều112 Luật Doanh nghiệp 2014).

• Thứ hai, trong trường công ty quý khách không thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ để phù hợp với tình hình thực tế như quy định nêu trên thì công ty quý khách sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, theo như quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thủ tục giảm vốn điều lệ

Về thủ tục giảm vốn điều lệ, theo quy định tại Khoản 2, 4, 5 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, quý công ty cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau: • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

• Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; và

• Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Ngoài ra, do việc giảm vốn điều lệ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính của quý công ty nên quý công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.