Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp – Đặc điểm của công ty TNHH do một cá nhân thành lập

  • 1 Answer
  • 264 Views

Tôi có ý định thành lập một công ty do tôi làm chủ và quy mô nhỏ. Ngoài ra, tôi chỉ muốn công ty mình chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn mà tôi đã bỏ ra. Trong trường hợp như vậy, loại hình công ty mà tôi nên thành lập là gì?

Answer 1

Theo như yêu cầu của quý khách, quý khách có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do một cá nhân làm chủ sở hữu, đó là quý khách. Bởi lẽ,căn cứ theo Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì “công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”.

Khi quý khách lựa chọn mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì quý khách cần lưu ý đến một số nghĩa vụ của chủ sở hữu được quy định tại Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể, chủ sở hữu công ty:

• Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

• Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

• Chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

• Không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.