Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Uỷ quyền trong công ty TNHH

  • 1 Answer
  • 223 Views

Ba tôi là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty TNHH Hoàng Thịnh. Do phải tham dự một khóa đào tạo tại Mỹ kéo dài 30 ngày về thương mại quốc tế nên ba tôi phải làm văn bản ủy quyền cho ông Thịnh – Phó giám đốc công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian ba tôi vắng mặt. Gần đây ba tôi nói là phải ở lại Mỹ lâu hơn dự kiến (thêm 2 tuần nữa) vì khóa đào tạo phát sinh một số vấn đề. Xin hỏi Luật sư, rõ ràng thời hạn ủy quyền đã hết và ba tôi không có bất kỳ ủy quyền nào nữa thì liệu trong trường hợp này, ông Thịnh có còn trách nhiệm phải thực hiện những việc ba tôi đã ủy quyền hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, bởi vì công ty TNHH Hoàng Thịnh chỉ có một người đại diện theo pháp luật là ba quý khách nên khi ba quý khách xuất cảnh khỏi Việt Nam, ông phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Mặt khác, để việc ủy quyền này hợp pháp thì văn bản ủy quyền của ba quý khách và cá nhân ông Thịnh phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Theo đó, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“4. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

5. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

c) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định”.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, đồng thời dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà ba quý khách vẫn chưa về Việt Nam và không có ủy quyền khác thì ông Thịnh vẫn phải tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ba quý khách trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi ba quý khách trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.