Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp - Trách nhiệm của Giám đốc Công ty cổ phần

  • 1 Answer
  • 382 Views

Tôi được thuê làm Giám đốc cho một công ty cổ phần tại TPHCM và không nắm giữ cổ phần trong công ty. Công ty của tôi đang có một khoản nợ với một doanh nghiệp tư nhân và hiện không có tiền để thanh toán cho khoản nợ này do doanh thu gần đây thua lỗ. Tôi xin hỏi luật sư tôi có phải chịu trách nhiệm gì đối với khoản nợ này hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Giám đốc công ty cổ phần là người được Hội đồng quản trị (a) bổ nhiệm trong số các thành viên của Hội đồng quản trị, hoặc (b) thuê người khác làm, để thực hiện việc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Theo đó, Giám đốc công ty cổ phần sẽ chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị cũng như trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Cụ thể, Khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty cổ phần, bao gồm:

“a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.”

Như vậy, với những quy định trên, pháp luật không có sự ràng buộc cụ thể trách nhiệm của Giám đốc công ty cổ phần đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty. Trong trường hợp này, quý khách (i) là Giám đốc được Hội đồng quản trị thuê và (ii) không góp vốn vào công ty; vì vậy, ngoài những quyền và nghĩa vụ tại Khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 nêu trên, quý khách không phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty. Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý đến các quyền và nghĩa vụ khác của Giám đốc công ty có được quy định trong Điều lệ công ty và/hoặc nghị quyết Hội đồng quản trị hay không. Nếu có, quý khách cũng sẽ phải chịu sự ràng buộc của những quy định như vậy.

Bên cạnh đó, vì theo Khoản 2 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nên khoản nợ của quý công ty với chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ được thanh toán bằng tài sản của quý công ty. Cụ thể, cổ đông của công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp, nếu tài sản của quý công ty không đủ để thanh toán khoản nợ đối với doanh nghiệp tư nhân trên thì cũng không thể yêu cầu các cổ đông liên đới chịu trách nhiệm đối với những phần chưa được thanh toán. Vấn đề này cũng đã được quy định cụ thể tại điểm c Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.