Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Thỏa thuận rút vốn

  • 1 Answer
  • 267 Views

Công ty tôi có vốn điều lệ là 600 triệu đồng với ba thành viên là tôi, ông Hùng và ông Thiện (phần vốn góp mỗi người 200 triệu đồng). Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do làm ăn thua lỗ và không có sự thống nhất về quản lý nên tháng 10/2016 tôi và ông Thiện (Giám đốc công ty) có thỏa thuận rằng ông Thiện sẽ đại diện Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của tôi để tôi rút khỏi Công ty. Số tiền thanh toán được ông Thiện lấy từ tiền của công ty. Xin hỏi Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi thỏa thuận như thế có hợp pháp không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc quý khách và ông Thiện (Giám đốc Công ty) thỏa thuận rằng ông Thiện sẽ đại diện Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của quý khách để quý khách rút khỏi Công ty là không hợp pháp. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 52. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

…”

Với quy định trên, chỉ khi nào quý khách đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty về một số vấn đề pháp luật quy định, quý khách mới có quyền yêu cầu ông Thiện thay mặt Công ty đứng ra mua lại phần vốn góp của mình. Do đó, dựa theo thông tin quý khách cho chúng tôi, có thể thấy rằng quý khách đã không đáp ứng đủ điều kiện để yêu cầu Công ty mua lại phần vốn góp 200 triệu đồng của mình.

Trong trường hợp này, quý khách phải có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty số tiền đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty cho đến khi quý khách hoàn trả đủ số tiền đã nhận tương đương với phần vốn đã giảm theo quy định tại Điều 70 và Điểm b Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

[Điều 70 Luật Doanh nghiệp 2014]

“Điều 70. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật này hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 69 của Luật này thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với phần vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia”.

[Điểm b Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014]

“Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.