Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Ký kết hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp trong quá trình đăng ký doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 180 Views

Tôi đang chuẩn bị làm thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là chủ sở hữu. Hiện tại tôi có ký kết các hợp đồng mua thiết bị và thuê trụ sở cho công ty. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này, tôi có thể ký các hợp đồng trên không và các hợp đồng này được ký kết trước khi công ty tôi được thành lập thì tôi hay công ty sẽ chịu trách nhiệm phát sinh từ các hợp đồng?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, vì các hợp đồng mua thiết bị và thuê trụ sở cho công ty do quý khách ký kết là các hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và quản lý công ty nên quý khách (người thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) có quyền ký các hợp đồng này trước khi đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể căn cứ tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2014:

Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.”

Với quy định trên, chúng tôi xin được chia thành hai (02) trường hợp để tư vấn:

  • Trường hợp 1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập

Công ty sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, nếu hợp đồng không có thỏa thuận khác, công ty phải tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ những hợp đồng đã ký kết.

  • Trường hợp 2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được thành lập

Trong trường hợp này, quý khách (i) là người thành lập công ty; đồng thời (ii) là người ký kết hợp đồng. Do đó, quý khách sẽ chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo các quyền, nghĩa vụ phát sinh trong hợp đồng mua thiết bị và thuê trụ sở mà quý khách đã ký kết.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.