Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp - Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời là Giám đốc công ty cổ phần

  • 1 Answer
  • 319 Views

Tôi hiện là Giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn với 5 thành viên và đặt trụ sở tại TPHCM. Gần đây, tôi được một công ty cổ phần hàng gia dụng đề nghị tôi làm Giám đốc cho công ty này với thời hạn 5 năm. Xin hỏi luật sư tôi có thể đảm nhận đồng thời hai vị trí Giám đốc ở hai công ty hay không?

Answer 1

Trước đây, theo quy định của Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005 và Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP, Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) của doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện hành không còn ràng buộc việc một cá nhân đã là Giám đốc của một doanh nghiệp thì không thể đảm nhận chức vụ Giám đốc của một doanh nghiệp khác. Như vậy, quý khách có thể đảm nhận đồng thời vị trí Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn cũng như của công ty cổ phần nếu thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện luật định và Điều lệ của công ty không có quy định khác. Cụ thể:

Thứ nhất, Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện làm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014, bao gồm:

• Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

• Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

• Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

c) Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Thứ hai, Khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Giám đốc của công ty cổ phần; theo đó, Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc (Tổng giám đốc) trong công ty cổ phần cũng tương tự như tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty trách nhiệm hữu hạn, như đã đề cập tại Điều 65 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý rằng nếu một trong hai công ty hoặc cả hai công ty mà quý khách làm Giám đốc đều là Doanh nghiệp Nhà nước [doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ] thì quý khách không thể đồng thời làm giám đốc hai công ty này theo quy định tại Khoản 8 Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2014.

Với những quy định và phân tích nêu trên, quý khách có thể làm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn và đồng thời làm Giám đốc công ty cổ phần nếu quý khách đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty và không có công ty nào là doanh nghiệp Nhà nước.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.