Anonymous
in Investment Law Media Law
Asked May 17, 2017

Luật Đầu tư/Luật Điện ảnh - Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

  • 1 Answer
  • 195 Views

Công ty tôi vừa mới đầu tư vào một dự án cơ sở sản xuất phim. Bạn tôi nói rằng dự án này sẽ được hưởng ưu đãi từ Nhà nước. Xin hỏi Luật sư điều này có đúng không? Nếu đúng như vậy, giả sử trong quá trình thực hiện dự án này, pháp luật đầu tư Việt Nam có sự sửa đổi bổ sung, dẫn đến trường hợp dự án đầu tư của công ty tôi không còn nằm trong danh mục được hưởng ưu đãi đầu tư nữa thì phải thế nào?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, dự án cơ sở sản xuất phim của quý công ty sẽ được hưởng ưu đãi từ Nhà nước. Bởi lẽ, Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư (“Nghị định 118/2015/NĐ-CP”) quy định:

Điều 16. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư gồm:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này;

…”

Theo đó, đầu tư vào dự án cơ sở sản xuất phim là một ngành được đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Mục IV Phần A thuộc Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện dự án này, nếu như pháp luật đầu tư Việt Nam có sự sửa đổi bổ sung, dẫn đến trường hợp dự án đầu tư của quý công ty không còn nằm trong danh mục được hưởng ưu đãi đầu tư nữa thì thì quyền lợi tối đa của quý công ty vẫn sẽ được đảm bảo. Cụ thể, Khoản 4 Điều 13 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định:

Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

3. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

4. Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được xem xét giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

b) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

c) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

5. Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản 4 Điều này, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Như vậy, với quy định trên, trong trường hợp này,quý công ty sẽ được xem xét giải quyết bằng một số biện pháp sau: Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế; Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư; Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Đầu tư 2014; và
  • Luật Khí tượng thủy văn 2015
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.