Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

  • 1 Answer
  • 282 Views

Công ty tôi có một dự án đầu tư mới sản xuất phân bón tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 2/3/2016, chúng tôi có được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Một người bạn của tôi cho biết, mặc dù công ty tôi không thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế TNDN nhưng có dự án đầu tư tại địa bàn này sẽ được hưởng ưu đãi về thuế. Xin hỏi Luật sư, điều này có đúng theo quy định pháp luật hiện hành không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư quy định:

Điều 4. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Dự án đầu tư mới đáp ứng Điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại Khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN

Theo đó, dự án đầu tư sản xuất phân bón của quý công ty không phải là một lĩnh vực được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo như quy định tại Điều 13 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (“Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH năm 2014”). Tuy nhiên, căn cứ theo phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, quý công ty sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, dự án đầu tư sản xuất phân bón của quý công ty được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH năm 2014.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, hợp nhất:

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.