Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở công ty đại chúng

  • 1 Answer
  • 232 Views

Tôi là người có quốc tịch Anh đang sinh sống tại Việt Nam. Tôi cùng với một vài người bạn của tôi sắp tới muốn góp vốn thông qua việc mua cổ phần tại công ty đại chúng tại Việt Nam nhưng chúng tôi không nắm rõ lắm về pháp luật Việt Nam. Xin hỏi luật sư, pháp luật Việt Nam có hạn chế tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài trong công ty đại chúng không?

Answer 1

Vấn đề pháp lý đầu tiên cần xác định là với tư cách của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2014, quý khách được quyền góp vốn vào công ty đại chúng tại Việt Nam dưới hình thức mua cổ phần. Bởi lẽ, Điểm a Khoản 2 Điều 25 Luật Đầu tư 2014 quy định:

Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

...

2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

...”

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam có hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty đại chúng. Cụ thể, Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 2014 quy định:

3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Theo đó, Khoản 1 Điều 2a Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi (“Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC năm 2015”) quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng như sau:

a) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện theo điều ước quốc tế;

b) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó.

Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%;

c) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác;

d) Đối với công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c khoản này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Trong trường hợp này, do chúng tôi chưa rõ các thông tin về công ty đại chúng mà quý khách có ý định mua cổ phần nên chưa thể xác định chính xác tỷ lệ sở hữu của quý khách bị giới hạn sẽ là bao nhiêu. Căn cứ theo quy định trên, quý khách cần xem xét ngành nghề đầu tư kinh doanh của công ty đại chúng quý khách dự định mua cổ phần có thuộc các trường hợp theo Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 2a Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC năm 2015 nêu trên hay không. Nếu không thì tỷ lệ sở hữu vốn của quý khách là không hạn chế.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi, hợp nhất:

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.