Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký đầu tư

  • 1 Answer
  • 331 Views

Công ty tôi đang làm việc là một công ty công nghệ của Úc. Hiện tại, chúng tôi đang có dự định đầu tư vào một dự án phát triển phần mềm ở Việt Nam. Tôi xin hỏi luật sư khi tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, chúng tôi có thể nộp hồ sơ bằng tiếng anh được không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đăng ký đầu tư nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam phải được làm bằng tiếng Việt. Trường hợp quý công ty sử dụng tài liệu tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký đầu tư thì phải nộp kèm bản dịch tiếng Việt hợp lệ. Cụ thể, Điều 4 Nghị Định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (“Nghị định 118/2015/NĐ-CP”) quy định:

Điều 4. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký đầu tư

1. Hồ sơ đăng ký đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được làm bằng tiếng Việt.

2. Trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì nhà đầu tư phải có bản dịch tiếng Việt hợp lệ kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

3. Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký đầu tư được làm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đầu tư.

4. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung bản dịch hoặc bản sao với bản chính và trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt với bản tiếng nước ngoài.”

Theo đó, quý công ty cũng cần lưu ý, nếu có sự khác nhau giữa nội dung bản dịch tiếng Việt so với nội dung hồ sơ bằng tiếng Anh thì quý công ty phải chịu trách nhiệm cho sự khác nhau này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.