Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Ký quỹ thực hiện dự án đầu tư

  • 1 Answer
  • 386 Views

Công ty tôi là một công ty Malaysia, dự định xin Nhà nước Việt Nam cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư làm muối với mức vốn 800 tỷ đồng. Tôi xin hỏi Luật sư công ty chúng tôi có phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư này hay không, và mức ký quỹ là bao nhiêu?

Answer 1

Dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, quý công ty được xác định là nhà đầu tư nước ngoài với dự án đầu tư làm muối, căn cứ theo quy định tại Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2014, đó là “nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư 2014, quý công ty phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư trên, cụ thể “nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.”

Đối với mức ký quỹ khi thực hiện dự án đầu tư, Khoản 2 Điều 42 Luật Đầu tư 2014 có quy định “mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể”. Bên cạnh đó, Điểm b Khoản 3 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (“Nghị định 118/2015/NĐ-CP”) có quy định:

“Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.”

Như vậy, mức ký quỹ trong trường hợp của quý công ty được tính bằng: 800 tỷ đồng x 2% = 16 tỷ đồng.

Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của quý công ty. Quý công ty phải chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.