Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Giảm tiền ký quỹ do ưu đãi đầu tư

  • 1 Answer
  • 253 Views

Công ty tôi đang làm việc là một công ty trách nhiệm hữu hạn 3 thành viên có vốn trong nước, có trụ sở tại TPHCM. Sắp tới, công ty tôi sẽ đầu tư đóng tàu biển tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi dự định xin Nhà nước cho thuê đất để tiến hành dự án đầu tư này. Tôi xin hỏi luật sư điều kiện để công ty tôi được cho thuê đất thực hiện hoạt động đầu tư là gì, và chúng tôi có phải ký quỹ đảm bảo không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty cần đáp ứng đủ điều kiện để được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư, trong đó bao gồm việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án này; bên cạnh đó, vì ngành, nghề đầu tư đóng tàu được ưu đãi và dự án đầu tư đóng tàu biển của quý công ty được tiến hành tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên quý công ty sẽ được giảm tiền ký quỹ.

Điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (“Nghị định 43/2014/NĐ-CP”), dự án đầu tư đóng tàu biển của quý công ty là dự án “Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước”; do đó, quý công ty cần phải đáp ứng các điều kiện sau để được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án này, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 và Khoản 2, 3 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

  • Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.
  • Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;
  • Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
  • Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác được xác định qua các căn cứ sau:
  • Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
  • Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

Dựa vào thông tin mà quý công ty cung cấp, quý công ty (i) là công ty trách nhiệm hữu hạn ba (03) thành viên có vốn đầu tư trong nước; và (ii) sẽ đầu tư xây dựng cảng biển và đóng tàu biển tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; do đó, quý công ty được xác định là nhà đầu tư trong nước căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật Đầu tư 2014, đó là “Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư 2014, quý công ty phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư trên, cụ thể “nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.”

Bên cạnh đó, đóng tàu được xem là ngành, nghề ưu đãi đầu tư căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều I Mục B Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (“Nghị định 118/2014/NĐ-CP”) và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được xác định là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, được ưu đãi đầu tư căn cứ theo Mục 32 Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP; vì vậy, quý công ty sẽ được giảm tiền ký quỹ căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 27 Nghị định 118/2014/NĐ-CP, mức giảm là 25% số tiền ký quỹ, cụ thể:

“Nhà đầu tư được giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.