Anonymous
in Investment Law
Asked May 15, 2017

Luật Đầu tư - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận vốn đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 582 Views

Công ty tôi là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sắp tới, chúng tôi dự định sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ công ty A là một công ty trách nhiệm hữu hạn trong nước. Phần vốn góp là một mảnh đất tọa lạc tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Tôi xin hỏi luật sư công ty tôi có thể nhận chuyển nhượng mảnh đất nêu trên không, mảnh đất này là một mảnh đất phi nông nghiệp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà công ty A cung cấp?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam, quý công ty (doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài) không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất tọa lạc tại huyện Nhà Bè, TPHCM nêu trên. Tuy nhiên, quý công ty có thể nhận chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư là giá trị quyền sử dụng thửa đất này.

Dựa vào thông tin mà quý công ty cung cấp, căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Luật Đất đai 2013, quý công ty là loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Cụ thể:

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 191 Luật Đất đai 2013, quý công ty (doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài) không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại các Điểm g, h, và k Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013, quý công ty chỉ được nhận quyền sử dụng đất thông qua ba (03) hình thức sau:

(1) được Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê [Điểm g]; hoặc

(2) được Nhà nước cho thuê đất [Điểm h]; hoặc

(3) theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật [Điểm k].

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (“Nghị định 43/2014/NĐ-CP”), quý công ty “được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.”

Theo đó, nếu thửa đất tọa lạc tại huyện Nhà Bè, TPHCM của công ty A được Nhà nước (i) giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, và (ii) giá trị quyền sử dụng thửa đất đã được vốn hóa vào vốn của công ty A thì quý công ty có thể nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất này.

Giá trị quyền sử dụng đất là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 20 Điều 3 Luật Đất đai 2013, giá trị quyền sử dụng đất là “giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.”

Từ những phân tích nêu trên, quý công ty và công ty A có thể thỏa thuận chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư để phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.