Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kiểm toán

  • 1 Answer
  • 163 Views

Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập vào năm 2003. Thời gian tới, công ty tôi mong muốn thực hiện đầu tư kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Xin hỏi Luật sư, theo quy định pháp luật, lĩnh vực này có đặt ra điều kiện gì không?

Answer 1

Theo Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014 thì kinh doanh dịch vụ kiểm toán là một lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thứ nhất, điều kiện về loại hình doanh nghiệp. Theo đó, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý công ty là loại hình doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên nên được kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011.

Thứ hai, quý công ty cần phải đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Cụ thể, Khoản 1 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 quy định như sau:

Điều 21. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

d) Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

đ) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

...”

Theo đó, vốn pháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam và trường hợp nếu có thành viên là tổ chức góp vốn thì chỉ được góp tối đa 35% vốn điều lệ của quý công ty. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của quý công ty theo như quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập.

Như vậy, bên cạnh việc thực tế là một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, quý công ty cần căn cứ vào quy định trên để đáp ứng điều kiệnvề cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Khi đó, quý công ty mới được phép đầu tư kinh doanh lĩnh vực kiểm toán.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.