Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Nhiều người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán

  • 1 Answer
  • 200 Views

Tôi hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty chứng khoán X đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty, do tính chất của công việc hay thường xuyên đi công tác nước ngoài nên tôi muốn bổ sung anh A làm người đại diện theo pháp luật của công ty với tôi, để có thể thay tôi giải quyết công việc của công ty. Pháp luật có cho phép công ty của tôi có nhiều người đại diện theo pháp luật không thưa luật sư?

Answer 1

Trong trường hợp này, công ty chứng khoán của quý khách có thể bổ sung thêm anh A làm người đại diện của công ty. Bởi, theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (“Thông tư 07/2016/TT-BTC”) thì pháp luật cho phép công ty chứng khoán có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật dựa vào quy định tại Điều lệ của công ty. Trong Điều lệ công ty của quý khách nên quy định cụ thể trách nhiệm, số lượng, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật của công ty.

            [Khoản 6 Điều 1 Thông tư 07/2016/TT-BTC]

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán như sau:

6. Sửa đổi Khoản 3 Điều 28 như sau:

“3. Công ty chứng khoán có thể có một (01) hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật theo quy định của Điều lệ công ty. Điều lệ công ty chứng khoán quy định trách nhiệm, số lượng, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp công ty chứng khoán có thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty chứng khoán đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.”

 

Khi công ty chứng khoán của quý khách bổ sung thêm anh A làm người đại diện theo pháp luật của công ty thì công ty nên chuẩn bị hồ sơ để đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty.  Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, hồ sơ này bao gồm:

  • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này);
  • Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc (Tổng Giám đốc), kèm theo Bản thông tin cá nhân (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này), bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân và bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán của người mới được bổ nhiệm (nếu có); và
  • Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu thông qua đối với trường hợp thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật hợp lệ của quý khách, trong thời hạn 20 ngày, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quý khách. Ngược lại, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản và nêu lý do cụ thể trong trường hợp họ từ chối sự thay đổi này của quý công ty.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.