Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Điều kiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với công ty đầu tư chứng khoán

  • 1 Answer
  • 162 Views

Công ty tôi là công ty đầu tư chứng khoán được thành lập vào đầu năm 2016. Sắp tới bên tôi có ý định tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Xin hỏi Luật sư công ty tôi có thể tiến hành hoạt động này hay không? Chúng tôi phải đáp ứng những điều kiện gì để được đầu tư ra nước ngoài?

Answer 1

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 135/2015/NĐ-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (“Nghị định 135/2015/NĐ-CP năm 2015”) quy định, tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức được phép tự doanh thực hiện mua, bán chứng khoán và giấy tờ có giá khác ở nước ngoài hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài cho chính mình.

Theo pháp luật đầu tư hiện hành, để thực hiện hoạt động này, quý công ty phải thỏa mãn các điều kiện được quy định bởi pháp luật đầu tư.

Thứ nhất là điều kiện về đối tượng được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý công ty là công ty đầu tư chứng khoán, do đó quý công ty thuộc đối tượng pháp luật cho phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 135/2015/NĐ-CP năm 2015.

Thứ hai, để được tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, quý khách phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định 135/2015/NĐ-CP năm 2015. Theo đó, về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, quý công ty phải đáp ứng các điều kiện theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định 135/2015/NĐ-CP năm 2015, cụ thể:

“3. Để được chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Điều lệ của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có quy định cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

b) Công ty quản lý quỹ thực hiện việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính; có cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự đảm bảo thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, thì phải đáp ứng quy định tại Điểm c, Điểm đ Khoản 2 Điều này.

c) Tài sản đầu tư ở nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải được lưu ký tại một tổ chức được cấp phép hoạt động lưu ký theo quy định pháp luật nước ngoài và đã ký hợp đồng lưu ký với ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán”.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.