Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Công ty đại chúng

  • 1 Answer
  • 186 Views

Công ty tôi là công ty cổ phần được thành lập vào năm 2014 với số cổ phiếu được 150 nhà đầu tư sở hữu và có vốn điều lệ là 12 tỷ đồng. Hiện nay, công ty chúng tôi muốn đăng ký là công ty đại chúng liệu có được không? Nếu vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi phải thực hiện đăng ký như thế nào?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa thể khẳng định ngay là quý công ty có thể đăng ký trở thành công ty đại chúng hay không. Bởi lẽ, để trở thành công ty đại chúng, quý công ty phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại Điều 25 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”). Cụ thể:

Điều 25. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

2. Công ty cổ phần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

Với quy định trên, trong trường hợp nếu quý công ty thỏa mãn tất cả các điều kiện này thì quý công ty hoàn toàn có thể nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo quy định tại Điều 33 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành thì hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm:

a) Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông được lập theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; và

d) Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; và
  • Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi; và
  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.