Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng Khoán – Hạn chế bảo lãnh phát hành

  • 1 Answer
  • 330 Views

Công ty chứng khoán của chúng tôi đã hoạt động từ năm 2009, có nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và tự doanh chứng khoán. Năm 2012, công ty của chúng tôi có đầu tư 150 tỷ vào công ty cổ phần xây dựng X (chiếm 25% vốn điều lệ). Sắp tới đây, công ty cổ phần X có dự định phát hành cổ phiếu ra thị trường và có yêu cầu công ty chứng khoán của chúng tôi thực hiện việc bảo lãnh phát hành. Cho tôi hỏi, trong trường hợp này, chúng tôi có được tự do thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của mình không thưa luật sư?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành(“Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015”)quy định, bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành phân phối chứng khoán ra công chúng. Theo đó, bảo lãnh phát hành chứng khoán được thực hiện dưới các hình thức sau:

  • Cam kết chắc chắn là hình thức mà tổ chức bảo lãnh phát hành nhận mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết;
  • Cố gắng tối đa là hình thức mà tổ chức bảo lãnh phát hành hỗ trợ tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng và hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng; và
  • Các hình thức khác trên cơ sở hợp đồng giữa tổ chức phát hành và tổ chức bảo lãnh phát hành.

Trong trường hợp này, công ty chứng khoán của quý khách được yêu cầu thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành cho đợt phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần xây dựng X. Tuy nhiên, công ty chứng khoán của quý khách lại sở hữu đến 25% vốn điều lệ của công ty X. Do đó, theo quy định tại Điều 55 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty tài chính (“Thông tư 210/2012/TT-BTC”), công ty chứng khoán của quý khách sẽ không được bảo lãnh phát hành theo hình thức “cam kết chắc chắn” hoặc là “người bảo lãnh chính” cho công ty cổ phần xây dựng X.

[Điểm a Khoản 1 Điều 55 Thông tư 210/2012/TT-BTC]

“Điều 55. Hạn chế bảo lãnh phát hành

Công ty chứng khoán không được bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn hoặc là người bảo lãnh chính trong các trường hợp sau đây:

a)  Công ty chứng khoán, độc lập hoặc cùng công ty con hoặc cùng với người có liên quan sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành, hoặc có quyền kiểm soát tổ chức phát hành, hoặc có quyền bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) của tổ chức phát hành;”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.