Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Thể thức tiến hành và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

  • 1 Answer
  • 195 Views

Trong đợt phát hành cổ phiếu lần V vào cuối tháng 12/2016 đầu tháng 01/2017 của công ty cổ phần xăng dầu X, công ty của chúng tôi đã mua 10.000 cổ phần (tương ứng với 1 tỷ đồng) tăng số cổ phần lên 1 tỷ 850 triệu đồng. Kết quả của việc bán cổ phiếu và tư cách cổ đông của công ty chúng tôi đã được Đại hội đồng cổ đông công ty X công nhận trong Nghị quyết số 01/HĐQT. Tuy nhiên, đầu tháng này, ông A – thành viên hội đồng quản trị công ty X đã ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đó ông A đã tự ý làm chủ tọa cuộc họp) và tại cuộc họp này công ty xăng dầu X đã ra Nghị quyết số 02/HĐQT có nội dung hủy bỏ kết quả bán cổ phần trong đợt phát hành lần V, trong đó có số cổ phiếu mà công ty chúng tôi đã mua. Theo chúng tôi được biết trong cuộc họp này, các thành viên tham gia đã tiến hành gạch bỏ chữ tán thành hoặc không tán thành quyết định huỷ bỏ kết quả bán cổ phần để thực hiện việc biểu quyết. Nghị quyết này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của công ty chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết 02/HĐQT trong trường hợp này không, biết điều lệ công ty không có quy định khác Luật Doanh nghiệp?

Answer 1

Trong vụ việc này, vấn đề đặt ra là cần phải xác định tính pháp lý của Nghị quyết 02/HĐQT có nội dung hủy bỏ kết quả bán cổ phần của công ty quý khách. Và để giải quyết được vấn đề này, chúng ta cần xem xét liệu việc tiến hành và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty X  đã được diễn ra đúng theo quy định của pháp luật?

Pháp luật quy định chặt chẽ thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo các thông tin mà quý khách cung cấp chúng tôi cho rằng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty X đã có những sai phạm sau đây:

Về chủ tọa của cuộc họp

Điểm b Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, người ký tên triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất mới có thể là chủ tọa của cuộc họp. Như vậy, chủ tọa cuộc họp trong trường hợp này phải được lựa chọn thông qua hình thức phiếu bầu, việc ông A tự ý làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Về thể thức biểu quyết tại cuộc họp

Khoản 5 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định việc biểu quyết tại cuộc họp phải được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, hoặc không có ý kiến. Và kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Như vậy, pháp luật đã có quy định cụ thể thủ tục biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, việc biểu quyết phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Tuy nhiên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty X lại không phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông mà việc bỏ phiếu được thực hiện theo thể thức gạch bỏ chữ tán thành hoặc không tán thành quyết định huỷ bỏ kết quả bán cổ phần trong phiếu biểu quyết. Có thể thấy việc biểu quyết này của công ty xăng dầu X là không thực hiện đúng cách thức pháp luật quy định

Từ các nhận định trên, chúng tôi cho rằng việc quý khách yêu cầu Tòa án hủy bỏ Nghị quyết 02/HĐQT về việc không công nhận kết quả chào bán cổ phiếu là một yêu cầu có cơ sở.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.