Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

 • 1 Answer
 • 170 Views

Công ty tôi là công ty cổ phần dược phẩm được thành lập từ đầu năm 2016. Tôi là một trong những cổ đông của công ty. Tháng 5 tới đây, Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để cùng quyết định vấn đề bãi nhiệm, bổ nhiệm chức vụ giám đốc Công ty. Xin hỏi Luật sư, nếu tôi muốn đề cử thành viên giám sát trong quá trình bãi nhiệm để bảo đảm tính khách quan trong nội dung cuộc họp thì có được hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, đồng thời dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa thể khẳng định ngay là quý khách có thể kiến nghị thêm nội dung về việc đề cử thành viên giám sát trong quá trình bãi nhiệm trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hay không. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 138. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

…”

Theo đó, Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Điều này có nghĩa là, chỉ khi nào quý khách thỏa mãn điều kiện này, quý khách mới có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, việc kiến nghị của quý khách phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Lúc này sẽ có hai khả năng xảy ra theo như quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2014.

Thứ nhất, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông  từ chối kiến nghị của quý khách nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 • Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.
 • Thứ hai, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị của quý khách vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.