Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Giá thuê và thời hạn thuê

  • 1 Answer
  • 200 Views

Hiện nay, tôi có dự định cho ông Dũng thuê một bộ máy chiếu, màn chiếu và các thiết bị trình chiếu khác. Tuy nhiên chúng tôi không thỏa thuận được giá cho thuê. Vậy tôi xin hỏi Luật sư pháp luật hiện hành quy định như thế nào về giá cho thuê khi các bên không thống nhất? Việc cho thuê bộ máy chiếu, màn chiếu và các thiết bị trình chiếu khác sẽ kết thúc lúc nào cũng được hay có quy định khác? Cảm ơn Luật sư.

Answer 1

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, thỏa thuận thuê bộ máy chiếu, màn chiếu và các thiết bị trình chiếu khác được giao kết giữa quý khách và ông Dũng được xem là một hợp đồng thuê tài sản. Căn cứ theo quy định tại Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng thuê tài sản là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.”

Theo đó, Điều 473 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

Điều 473. Giá thuê

1. Giá thuê do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.”

Với quy định trên, trong trường hợp này, vì quý khách và ông Dũng không thống nhất được giá thuê bộ máy chiếu, màn chiếu và các thiết bị trình chiếu khác nên giá thuê có thể (i) do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên; hoặc (ii) được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 474 Bộ luật Dân sự 2015, việc cho thuê bộ máy chiếu, màn chiếu và các thiết bị trình chiếu khác sẽ kết thúc (i) theo thỏa thuận của quý khách và ông Dũng; hoặc (ii) theo mục đích thuê nếu các bên không có thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu các bên không có thỏa thuận và thời hạn thuê không được xác định theo mục đích thuê thì quý khách hoặc ông Dũng có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý. Cụ thể:

Điều 474. Thời hạn thuê

1. Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.”

So với Bộ luật Dân sự 2005, quy định của Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) về giá thuê và thời hạn thuê trong hợp đồng thuê tài sản đã có sự sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, Điều 481 Bộ luật Dân sự 2005 chỉ quy định giá thuê do các bên thỏa thuận và phải theo khung giá thuê trong trường hợp pháp luật có quy định; trong khi đó, Điều 473 Bộ luật Dân sự 2015 đã mở rộng các cách xác định giá thuê. Đồng thời, Điều 474 Bộ luật Dân sự 2015 cũng cho phép một bên có quyền chấm dứt hợp đồng thuê tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên kia trong trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định theo mục đích thuê; quy định này đã có sự thay đổi so với Điều 482 Bộ luật Dân sự 2005 chỉ cho phép chấm dứt hợp đồng thuê tài sản khi bên thuê đã đạt được mục đích thuê. Những quy định mới của Bộ luật Dân sự 2015 đã nâng cao, tôn trọng quyền tự do ý chí cũng như cân bằng và điều hòa lợi ích của các bên khi giao kết, thực hiện hợp đồng thuê tài sản.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.