Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Pháp nhân thương mại

  • 1 Answer
  • 265 Views

Trong một lần xem tivi, tôi có nghe người ta nhắc tới cụm từ pháp nhân thương mại. Trước giờ tôi chưa từng biết về khái niệm này. Xin hỏi Luật sư đây là loại pháp nhân gì? Đoàn Luật sư có phải là một pháp nhân thương mại hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, một tổ chức được xem là pháp nhân khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự2015, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật Dân sự 2015;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Nếu như tại Điều 100 Bộ luật Dân sự 2005, nhà làm luật đã dùng phương pháp liệt kê cụ thể 06 loại pháp nhân thì hiện tạiđể bao quát, dự báo được sự phát triển đa dạng của pháp nhân trong thực tiễn,Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) đã quy định khái quát 02 loại pháp nhân, bao gồm: (i) pháp nhân thương mại và (ii) pháp nhân phi thương mại. Cụ thể, Điều 75 và 76 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 75. Pháp nhân thương mại

1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Điều 76. Pháp nhân phi thương mại

1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Với quy định trên, có thể thấy rằng, Đoàn Luật sư không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận.Mặt khác, Khoản 1 Điều 60 của Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành cũng định nghĩa Đoàn Luật sư là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Do đó, Đoàn Luật sư được xác định là một pháp nhân phi thương mại.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
  • Luật Luật sư sửa đổi 2012;
  • Luật Luật sư 2006.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.