Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

  • 1 Answer
  • 651 Views

Ngày 03/01/2017, tôi có ký kết một hợp đồng với công ty xây dựng và trang trí nội thất A, có trụ sở ở TPHCM. Theo hợp đồng này, đến ngày 20/01/2017, công ty A phải hoàn thành nội thất cho nhà tôi; tuy nhiên, đến nay (ngày 25/01/2017) công ty A vẫn chưa thực hiện xong. Chúng tôi cũng đã có thỏa thuận sẽ không gia hạn hợp đồng (chắc chắn phải hoàn thành nội thất chậm nhất là ngày 20/01/2017) và công ty A thậm chí cũng không có thông báo gì cho tôi về việc chậm hoàn thành khi gần đến hạn. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có thể hủy hợp đồng đã ký với công ty A không?

Answer 1

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng hoàn thành nội thất mà quý khách đã ký kết với công ty A ngày 03/01/2017 được xem là một hợp đồng dịch vụ. Căn cứ theo quy định tại Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng dịch vụ là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 517 Bộ luật Dân sự 2015, công ty A (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện công việc đúng thời hạn đã thỏa thuận (chậm nhất là ngày 20/01/2017). Tuy nhiên, đến nay (ngày 25/01/2017), khi đã quá thời hạn hợp đồng, công ty A vẫn chưa thực hiện xong công việc. Do đó, công ty A đã có hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng.

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có quyền hủy bỏ hợp đồng hoàn thành nội thất mà quý khách đã ký kết với công ty A ngày 03/01/2017. Cụ thể căn cứ tại Khoản 2 Điều 424 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 424. Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng.

2. Trường hợp do tính chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2015, khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

Bên cạnh đó, quý khách và công ty A phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi chi phí hợp lý trong việc thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản. Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả. Đồng thời, quý khách có quyền yêu cầu công ty A bồi thường thiệt hại nếu quý khách bị thiệt hại do việc chậm thực hiện hợp đồng của công ty A. [Khoản 2, 3 Điều 427 Bộ luật Dân sự 2015]

So với Bộ luật Dân sự 2005, “Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ” là nội dung mới được bổ sung tại Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). Theo đó, căn cứ vào lợi ích của các bên khi tham gia quan hệ hợp đồng, một bên hoàn toàn có quyền hủy bỏ thực hiện hợp đồng đã giao kết khi bên kia chậm thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận; bởi lẽ, hành vi chậm thực hiện nghĩa vụ có thể làm cho bên bị chậm thực hiện nghĩa vụ không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.